الثورة ثنائية اللغة

I am grateful to Austin Macauley Publishers for the release of my book, The Bilingual Revolution, in the Arabic language: الثورة ثنائية اللغة

I have written The Bilingual Revolution to help families and educators create and develop dual-language programs in their schools. Because I am committed to promoting the teaching of Arabic in schools in the United States, France, and other countries I have featured New York’s Arabic dual-language programs in my book and in articles like this one which was published by The Conversation. The case study that I wrote, Overcoming Prejudice: The City’s Arabic dual-language programs, is available on The Bilingual Revolution’s official webpage at CALEC.org. Through my advocacy, I was able to encourage my book’s many translations and give numerous presentations to encourage families to replicate the success stories of dual-language schools such as PS30’s Arabic dual-language program. I just wish there would be more of these programs around the world as they can truly build bridges between cultures, and foster mutual understanding and respect.

My thanks go to Mariam Moustafa and Majd Sarah for translating this book, Raymond Verdaguer for his powerful artwork, Jade Robertson and her team at Austin Macauley, and Seth and Sylvie Russo for their guidance.

Rewolucja Dwujezyczna

#TBRBooks – The Bilingual Revolution is now available in POLISH: Rewolucja Dwujezyczna: Przyszlosc edukacji jest w dwóch jezykach. 🇵🇱

Pomyslana jako praktyczna i dostepna ksiazka, która wspomoze Twój projekt, Rewolucja Dwujezyczna, jest historia ruchu zapoczatkowanego na Brooklynie opowiedziana przez pryzmat rodziców i pedagogów, którzy zalozyli programy dwujezyczne w swoich szkolach, aby pokazac, ze edukacja bilingwalna jest dobrem wspólnym, które powinno byc powszechnie dostepne, poniewaz moze pozytywnie zmienic dziecko, szkole, a nawet caly kraj.

📖 dostępny w miękkiej oprawie i ebook: tbr-books.org
okładka artystyczna Raymond Verdaguer

Want to Empower Multilingual Families and Linguistic Communities with a Book?

Too often researchers and educators have valuable knowledge to share with the world and lack the confidence to put down their ideas in a book. As someone who went through these steps, I can only encourage you to tell yourself “It’s possible and I can do it.” Publishing The Bilingual Revolution has opened so many doors to me, and brought so many rewarding exchanges with people over the world. If you have a how-to book in mind, a dissertation, an essay that can help families and communities around the world, consider this opportunity!

Continue reading

[FR] Antoine Vaccaro parle de philanthropie et de mon livre “Partenaires inégaux”

Antoine Vaccaro (credit FMSH)

Antoine Vaccaro est un spécialiste français de la levée de fonds et de la philanthropie. Il est également le président du CerPhi, le premier institut d’étude et de recherche français dédié à l’étude de la philanthropie, et de Faircom, un groupe international d’agences spécialisées dans la levée de fonds au service de plus de 100 organisations caritatives.

Continue reading

[DE] Buchvorstellung von Die bilinguale Revolution am Goethe-Institut

credit: Goethe-Institut

Anfang Januar habe ich am Goethe-Institut in New York die deutsche Version von The Bilingual Revolution vorgestellt, Die bilinguale revolution, Zweisprachigkeit und die Zukunft der Bildung. Da die meisten Eltern in New York ihre Kinder in den Kindergartenklassen anmeldeten, bot es sich an, über das deutsche zweisprachige Programm an der P.S. 18 Edward Bush in Williamsburg (Brooklyn) zu sprechen. Der Nettoerlös des Abends wurde an das aufstrebende zweisprachige Programm der Schule gespendet.

Continue reading

Book Launch of Die bilinguale revolution at the Goethe Institute

Early January, I launched the German version of The Bilingual Revolution, Die bilinguale revolution, Zweisprachigkeit und die Zukunft der Bildung, at the Goethe-Institut in New York. As most of parents in New York were registering their children to the Kindergarten classes, it was the occasion to speak about the German Dual Language Program at P.S. 18 Edward Bush located in Williamsburg, Brooklyn. The net proceeds from the evening were donated to the school’s emerging dual-language program.

Continue reading